/ ბიბლიოთეკა / სამაგისტრო ნაშრომები

სამაგისტრო ნაშრომები

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

 

2018

 

 

2019

 

 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

 

2018