/ / სასწავლო ცხრილები

სასწავლო ცხრილები

2020-2021 წლის გაზაფხულის (II) სემესტრის სასწავლო ცხრილები

 

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი) - ბაკალავრიატი

I კურსი I ჯგუფი

I კურსი II ჯგუფი

I კურსი III ჯგუფი

I კურსი IV ჯგუფი

I კურსი V ჯგუფი

 

II კურსი I ჯგუფი

II კურსი II ჯგუფი

II კურსი III ჯგუფი

II კურსი IV ჯგუფი

 

III კურსი I ჯგუფი

III კურსი II ჯგუფი

III კურსი III ჯგუფი

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი) - მაგისტრატურა

I კურსი

 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

 

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია - ბაკალავრიატი

I კურსი, I ჯგუფი

I კურსი, II ჯგუფი

 

II კურსი, I ჯგუფი

II კურსი, II ჯგუფი

II კურსი, III ჯგუფი

II კურსი, IV ჯგუფი

II კურსი, V ჯგუფი

 

III კურსი, I ჯგუფი

III კურსი, II ჯგუფი

III კურსი, III ჯგუფი

III კურსი, IV ჯგუფი

III კურსი, V ჯგუფი

 

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია - მაგისტრატურა

I კურსი

 

 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა

I კურსი

 

 

სპორტის მენეჯმენტი - ბაკალავრიატი

I კურსი

II კურსი

 

სპორტის მენეჯმენტი - მაგისტრატურა

I კურსი