სტრატეგიული განვითარების გეგმა 7 წლიანი 2020-2026
უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (2020-2022)