ბრძანება N 01-27. საკონკურსო კრიტერიუმები აკადემიური პერსონალისთვის
ბრძანება 01-01 შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა რეგისტრაციის და გამოცდების ვადების შესახებ
ბრძანება N01-54 აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანება N01-53 ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისათვის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი) დატვირთვისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება 01-37 შიდა მობილობის შესახებ
ბრძანება 01-25 ხარიხსის უზრუნველყოფის სამსახურის არჩევნების შესახებ
ბრძანება 01-24 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნების შესახებ
ბრძანება 01-23 ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება 01-19 რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება 01-18 წარმომადგენლობითი საჭოს არჩევნების შესახებ
ბრძანება N01-11 უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება N01-02 ფაკულტეტის საბჭოების არჩევნების თარიღის და ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება N 01-01(ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის და სასწავლო უნივერსიტეტის საარჩევნო დებულების დამტკცების შესახებ)
ბრძანება 01-20
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება N01-17 (უნივერსიტეტის საშტატო განრიგისა და სახელფასო სარგოს დამტკიცების შესახებ)
ბრძანება N01-07 (რექტორის 2014წლის 14 მარტის N01/04 ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ)
ბრძანება 01-96(აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების შემაჯამებელი დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ)
საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N01
საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N02
ოქმი N02 ამონაწერი (კომისიის სხდომის ოქმი)
ბრძანება 01-116 (აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ)