რექტორის არჩევნების ჩატარების შესახებ
ბრძანება 01-115 აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება 01-106 აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება 01-90 აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
სფასსსუ საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N04
სფასსსუ საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N03
ბრძანება 01-25 სფასსსუ-ის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების შემაჯამებელი დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ
ბრძანება 01-20 სფასსსუ-ში აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
03.51 სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მადლობა ქალბატონ მანანა მნათობიშვილს და სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერს
03.50 სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მადლობა ბატონ მერაბ მეტრეველს და სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს
ბრძანება 02-15 სასწავლო უნივერსიტეტის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსში გამარჯვებული აკადემიური პერსონალის დანიშვნის შესახებ
ბრძანება 01-27 საკონკურსო კრიტერიუმები აკადემიური პერსონალისთვის
ბრძანება 01-01 შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა რეგისტრაციის და გამოცდების ვადების შესახებ
ბრძანება 01-54 აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანება 01-53 ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისათვის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი) დატვირთვისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება 01-37 შიდა მობილობის შესახებ
ბრძანება 01-25 ხარიხსის უზრუნველყოფის სამსახურის არჩევნების შესახებ
ბრძანება 01-24 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნების შესახებ
ბრძანება 01-23 ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება 01-19 რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება 01-18 წარმომადგენლობითი საჭოს არჩევნების შესახებ
ბრძანება 01-11 უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება 01-02 ფაკულტეტის საბჭოების არჩევნების თარიღის და ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება 01-01 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის და სასწავლო უნივერსიტეტის საარჩევნო დებულების დამტკცების შესახებ
ბრძანება 01-20
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება 01-17 უნივერსიტეტის საშტატო განრიგისა და სახელფასო სარგოს დამტკიცების შესახებ
ბრძანება 01-07 რექტორის 2014 წლის 14 მარტის 01-04 ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება 01-96 აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების შემაჯამებელი დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ
საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N01
საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N02
ოქმი N02 ამონაწერი (კომისიის სხდომის ოქმი)
ბრძანება 01-116 აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ