საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, განვითარების მეთოდოლოგია და გაუქმების წესი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება
სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება
საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახურის დებულება
სამეცნიერო კვლევითი სამსახურის დებულება
ბიბლიოთეკის დებულება
საგამოცდო ცენტრის დებულება
სპორტისა და კულტურის სამსახურის დებულება
ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის - ფაკულტეტის დებულება
საფინანსო და შესყიდვების დეპარტამენტის დებულება
იურიდიული სამსახურის დებულება
საქმისწარმოების სამსახურის დებულება
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება
დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის დებულება
მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება
კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრის დებულება