საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი