საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი საგნები
ნორმატივები საერთო ფიზიკურ მომზადებაში 2020/21 სასწ. წელი