საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი
პროგრამის ფორმა
სილაბუსის ფორმა
სამაგისტრო ნაშრომის მომზადების და დაცვის წესი
საბაკალავრო ნაშრომის მომზადების და დაცვის წესი
სტუდენტთა-უფლებებისა-და-კანონიერი-ინტერესების-დაცვის-მექანიზმები
ხარისხის უზრუნველყოფის სახლემძღვანელო
საქმისწარმოების ერთიანი წესი
მართვის ორგანობეში არჩევის წესი
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი
ბიუჯეტის შედგენის წესი