საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი
პროგრამის ფორმა
სილაბუსის ფორმა
სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, წარდგენისა და შეფასების ინსტრუქცია
საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების, წარდგენისა და შეფასების ინსტრუქცია
სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმები
ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო
საქმისწარმოების ერთიანი წესი
მართვის ორგანობეში არჩევის წესი
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი
ბიუჯეტის შედგენის წესი