/ სიახლე / ყურადღება! ცხადდება კონკურსი...

ყურადღება! ცხადდება კონკურსი

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

აცხადეებს კონკურსს  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელად

 • 2020 წლის  20 ოქტომბრიდან   ცხადდება  ღია კონკურსი   ასოცირებული პროფესორის აკადემიური  თანამდებობების დასაკავებლად მწვრთნელთა ფაკულტეტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიის, მეთოდიკის, მენეჯმენტისა და ისტორიის კათედრაზე,    საგანში - საერთაშორისო სპორტის დიპლომატიური საფუძვლები - 1 (ერთი) ერთეული.
 • საბუთები მიღება შესაბამის ფაკულტეტის დეკანატში დაიწყოს გამოცხადებიდან ერთი თვის შემდეგ, 2020 წლის 21 ნოემბრიდან  -  2020 წლის 7 დეკემბრის  ჩათვლით, ყოველდღე  10:00-დან 15:00 საათამდე.
 • საბუთების განხილვა მოხდეს 2020 წლის 8 დეკემბრიდან 14  დეკემბრის ჩათვლით.
 • კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდეს 2020 წლის 15 დეკემბერს შესაბამისი საკონკურსო კომისიის საინფორმაციო დაფასა და უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: Sportuni.edu.ge
 • კონკურსში გამარჯვებულ პირთან შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდეს 2020 წლის 15 დეკემბრიდან 2024 წლის 15 დეკემბრამდე.
 • კონკურსი ტარდება სწავლების პირველ საფეხურებზე  (საბაკალავრო პროგრამა).

საკონკურსო თანამდებობაზე არჩევის წინაპირობები

 1. სასწავლო უნივრსიტეტში ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე 4 (ოთხი) წის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება.
 2. ასოცირებული პროფესორის  აკადემიურ  თანამდებობაზე  გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის უფლება მიენიჭება იმ პირს, რომელიც დააგროვებს: − მინიმუმ 120 ქულასსასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 28 თებერვლის N01-27 ბრძანებით დამტკიცებული საკონკურსო კრიტერიუმები აკადემიური პერსონალისათვის შესაბამისად:

 კონკურსში მონაწილე  კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი  დოკუმენტაცია:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე კონკურსში მონაწილეობის მიღების თაობაზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • CV ;
 • დიპლომის ასლი;
 • სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, სათანადოდ დამოწმებულ ასლთან ერთად;
 • ორი ფოტოსურათი 3X4;
 • სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი, რომლის წაყვანასაც გეგმავს კონკურსანტი სასწავლო უნივერსიტეტში, როგორც ნაბეჭდი ისეე ელექტრონული ვერსია, (ელექტრონული ვერსია შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნას დისკით ან გამოგზავნილი იქნას უნივერსიტეტის ელექტრონულ მისამართზე edu.ge);
 • ბოლო 5 წელიწადში განხორციელებული კვლევითი პროექტების ანოტაცია და გამოქვეყნებული შრომების ნუსხა;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 

კონკურსანტს  უფლება  აქვს  კონკურსის   შედეგების  გამოქვეყნებიდან    2 დღის   განმავლობაში   შეიტანოს   განცხადება/საჩივარი   საკონკურსო   კომისიაში. ამ   ვადის  გასვლის   შემდეგ   საჩივარი  არ  მიიღება.

კონკურსის  ჩატარების    დებულება  და  აკადემიური  თანამდებობის   დაკავების   წესი  იხილეთ   ვებგვერდზე   (www.Sportuni.edu.ge).

     საკონტაქტო    ტელეფონი : 2 25 00 40