/ სიახლე / ...

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

  • მობილობის მსურველი სტუდენტების ელექტრონულ პორტალზე https://students.emis.ge/ რეგისტრაციის ვადები - 28 იანვრიდან 8 თებერვლის 18:00 საათის ჩათვლით;
  • დოკუმენტების უნივერსიტეტში წარდგენა - 10 თებერვლიდან  16 თებერვლის   ჩათვლით (დოკუმენტეციის წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონული სახით info@sportuni.ge);
  • შიდა სპორტული ტური ჩატარდება 16 თებერვალს  12:00 საათზე (მხოლოდ ,,ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო პროგრამაზე მობილობის მსურველებისთვის);     იხილეთ ნორმატივები
  • სტუდენტთა კრედიტების აღიარება - 11 თებერვლიდან - 2021 წლის 16 თებერვლის  ჩათვლით;
  • სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის ან უარის წერილობითი  დადასტურება 11 თებერვლიდან 17  თებერვლის  ჩათლით;

 

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა:

 

მწვრთნელთა ფაკულტეტი:

  • ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 9 ვაკანტური ადგილი;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 4 ვაკანტური ადგილი;
  • ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 1 ვაკანტური ადგილი;

 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი:

  • ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 8 ვაკანტური ადგილი;
  • ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 1 ვაკანტური ადგილი;

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

საბაკალავრო და მაგისტრატურის  საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ა) განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;

გ) სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);

დ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ბაკალავრიატის და ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში) / უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის  ასლი  და დიპლომის დანართი (სამაგისტრო პროგრამის შემთხვევაში);

ე) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისთვის);

ვ) სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის/აქტების (ჩარიცხვის ბრძანება, სტატუსის შეჩერება, აღდგენა და სხვ.) ასლი  ან   მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);

ზ) უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტის ასლი (ერთიანი ეროვნული/საერთო სამაგისტრო) გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის);

თ) ერთიანი ეროვნული/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის კანონმდებლობის შესაბამისად სწავლების უფლების მინიჭებაზე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ბრძანების ასლი;

ი) გამომშვებ უნივერსიტეტსა და საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროგრამის სწავლების ენის განსხვავების დროს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის მსურველებმა უნდა დაადასტუროს შესაბამისი ენობრივი კომპეტენცია.

 

ჩარიცხვის შემდეგ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

ა) სტუდენტის სასწავლო ბარათი (დედანი);

ბ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან  ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი / უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიალურად დამოწმებული  ასლი  და დიპლომის დანართი (სამაგისტრო პროგრამის შემთხვევაში);

გ) „სხვა დაწესებულებაში ჩარიცხული პირის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ” ბრძანებიდან ამონაწერი (გამომშვები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან);

დ) 1 ფოტოსურათი 3X4 CD დისკთან ერთად.

განცხადება

ნორმატივები ,მისაღები გამოცდების ( სპორტული) დებულება

საკონტაქტო ინფორმაცია:

info@sportuni.ge

medicinareabilitacia@gmail.com  ნათია თოლორდავა 551379494

coaches.faculty@gmail.com ნინო ლორთქიფანიძე 577907766