/ სიახლე / როგორი იქნება 2020 წელს პროფესიული პროგრამების მოდულების დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან...

როგორი იქნება 2020 წელს პროფესიული პროგრამების მოდულების დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან

„პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში ცვლილებები შევიდა.

პრემიერ გიორგი გახარიას ბრძანებით, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი მოდულების საფასურის სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი მაქსიმალური ოდენობა ამ დადგენილების ახალი დანართის შესაბამისად ჩამოყალიბდა:

დადგენილების დანართი და მოდულების საფასურები

პრემიერ-მინისტრის ბრძანება უკვე ძალაშია.

წყარო: www.edu.aris.ge