2018-06-13

საკონკურსო კრიტერიუმები აკდემიური პერსონალისათვის

8.1.გამოქვეყნებული სამეცნიერი სტატიები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

 ) SCI (სამეცნიერო ციტირების ინდექსი), SSCI (სოციალურ მეცნიერებათა ციტირების ინდექსი), HCI (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ციტირების ინდექსი) ინდექსების მქონე  ჟურნალი – 30 ქულა;

ბ) სხვა საერთაშორისო რეფერირებულ ჟურნალში ან კრებულში გამოქვეყნებულ ყოველ სტატიაზე - 15 ქულა.

გ)სამეცნიერო სტატია რეგიონულ ჟურნალებში  ან კრებულში,ყოველ სტატიაზე - 5 ქულა.

დ)გამოცემული  ორიგინალური  სახელმძღვანელოები (გრიფირებული)შესაბამის დარგში  ( წიგნად ითვლება გამომცემლობის მიერ პოლიგრაფიულად დასტამბული ნაშრომი, რომლის მოცულობა არ უნდა შეადგენდეს 150 გვერდზე ნაკლებს):) - თითო 40 ქულა.

ე)გამოცემული პოლიგრაფიულად დასტამბული პროფილური  მონოგრაფია  (მინიმუმ 100 გვერდი) - თითო - 20 ქულა.

ვ)გამოცემული პოლიგრაფიულად დასტამბული დამხმარე პროფილური სახელმძღვანელო  (მინიმუმ 70 გვერდი) - თითო  10  ქულა.

იმ შემთხვევაში, როდესაც პუბლიკაციას/წიგნს ჰყავს რამდენიმე ავტორი, კანდიდატი მიიღებს მოცემული ქულის შესაბამის პროცენტს ავტორთა რაოდენობის  მიხედვით.

 8.2.  სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

ა) საქართველოში (ადგილობრივი), მომხსენებლის რანგში, თითო მონაწილეობა - 2 ქულა;

ბ) საქართველოში (საერთაშორისო), მომხსენებლის რანგში, თითო    

    მონაწილეობა - 3 ქულა;

    გ) საზღვარგარეთ, მომხსენებლის რანგში, თითო მონაწილეობა  - 5 ქულა

 

 8.3. წიგნის, კრებულის რედაქტორობა, რეცენზენტობა, კონსულტანტობა:

 ა) პროფილური სახელმძღვანელოს რედაქტორობა (თითოეულზე) – 4 ქულა;

) პროფილური დამხმარე სახელმძღვანელოს ან სამეცნიერო კრებულის რედაქტორობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

გ) მონოგრაფიის რედაქტორობა (თითოეულზე) – 3 ქულა;

დ) პროფილური სახელმძღვანელოს რეცენზენტობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

ე) პროფილური დამხმარე სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის და    

  .. რეცენზენტობა (თითოეულზე) – 1 ქულა;

ვ) გამოცემული პროფილური ბროშურა, ბუკლეტი (მოცულობა 25-

    დან 60 გვერდამდე)  თითო  - 3 ქულა;

 

8.4. თარგმანები:

ა) პროფილური სახელმძღვანელოს თარგმანი- 6 ქულა

ბ) პროფილური მონოგრაფიის, სტატიების კრებულის თარგმანი - 4 ქულა;

გ) პროფილური სტატიის თარგმანი - 2 ქულა.

 

8.5. პროფესიულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებული გრანტის, სტიპენდიის მიღება:

) დაფინანსების ქართული წყაროს შემთხვევაში, თითოეულზე - 3 ქულა;

) დაფინანსების უცხოური წყაროს შემთხვევაში, თითოეულზე - 5 ქულა.

 

8.6. სამეცნიერო ნაშრომებთან დაკავშირებით:

) სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა (თითოეულზე) – 5 ქულა;

ბ) სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა (თითოეულზე) – 3 ქულა;

გ) საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

დ) სადოქტორო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა (თითოეულზე) – 3  ქულა;

ე) სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

) საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა (თითოეულზე) – 1 ქულა;

) სადოქტორო ნაშრომის ექსპერტობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

) სტუდენტის საკონფერენციო სამეცნიერო ნაშრომის ხელმძღვანელობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

) სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზენტობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

) საბაკალავრო ნაშრომის კონსულტანტობა (თითოეულზე) – 1 ქულა;

) სამაგისტრო ნაშრომის კონსულტანტობა (თითოუელზე) – 2 ქულა;

) სადოქტორო ნაშრომის კონსულტანტობა (თითოეულზე) – 3 ქულა.

 

8.7. სამეცნიერო ან სარედაქციო საბჭოს წევრობა:

ა)  სამეცნიერო (თითოეულზე) – 5 ქულა;

ბ) სარედაქციო (თითოეულზე) 2 ქულა.

8.8.საერთაშორისო აკადემიური გამოცდილება (უცხოეთის უნივერსიტეტებში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება):

 ა) უცხოეთის უნივერსიტეტბში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობა - თითოეული ვიზიტი - 10 ქულა;

8.9. საგანმანათლებლო და სპორტულ დაწესებულებებში ტრეინინგის, ვორქშოფის ჩატარება - თითოეული - 4 ქულა.

 შესაბამის აკადემიურ თანამდებობაზე   კონკურსში მონაწილეობას მიიღებს ის პირი რომელიც   დააგროვებს:

ა) პროფესორის აკადემიური თანამდებობის მაძიებელი -  მინიმუმ  120 ქულა.

ამასთან მინიმუმ 3 (სამი) სტატიის გამოქვეყნება  საერთაშორისო რეცენზირებადი ინდექსის მქონე ჟურნალში (ნაბეჭდი ან ელექტრონული)

ბ) ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის მაძიებელი  - მინიმუმ  80 ქულა.

ამასთან 1 (ერთი) სტატიის გამოქვეყნება  საერთაშორისო რეცენზირებადი ინდექსის მქონე ჟურნალში (ნაბეჭდი ან ელექტრონული);

გ) ასისტენტ - პროფესორის აკადემიური თანამდებობის მაძიებელი - მინიმუმ  40 ქულა.

კონკურსანტის  ყოველი  მონაცემი  სათანადო  დოკუმენტაციით, საბუთით უნდა  იყოს  დამტკიცებულ-დადასტურებული.  წინააღმდეგ  შემთხვევაში, საკონკურსო  კომისია  შეფასების,  ქულის გარეშე დატოვებს კონკურსანტის  დაუსაბუთებელ მონაცემებ.

  •  აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის დამატებითი კრიტერიუმები.

) შესაბამის დარგში პრაქტიკული გამოცდილება;

) სამეცნიერო სტიპენდიები და გრანტები;

            ) პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა;

) უცხო ენების ცოდნა;

 

 დამატებითი კრიტერიუმები მხედველობაში მიიღება იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი საკონკურსო კრიტერიუმებით გასული კონკურსანტების რაოდენობა აღემატება საკონკურსო ვაკანსიების რაოდენობას და დააგროვებენ თანაბარ ქულებს. შესაბამისი აკადემიური თანამდებობისთვის.