2018-07-03

აკადემიური კონკურსის ჩატარებისა და აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი

 

აკადემიური კონკურსის ჩატარებისა და აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი