საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-07-03

აკადემიური კონკურსის ჩატარებისა და აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი

 

აკადემიური კონკურსის ჩატარებისა და აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი