საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2018-12-28

უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის 28 დეკემბრის გადაწყვეტილებები

ახლად არჩეული სტუდენტური თვითმმართველობის პირველი სხდომის დანიშვნის შესახებ

1 (ერთ) ადგილზე   სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების გამართვის შესახებ