საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-05-17

თანამშრომელთა საყურადღებოდ! დებულებეთან დაკავშირებით გთხოვთ გვაცნობოთ თქვენი მოსაზრებები

ბაკალავრიატის დებულება

საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების, წარდგენისა და შეფასების ინსტრუქცია

მაგისტრატურის დებულება

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, წარდგენისა და შეფასების ინსტრუქცია