საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-05-22

გადაწყვეტილება აკადემიური საბჭოს მეორე ტურის დანიშვნის შესახებ

გადაწყვეტილება