2016-05-05

ინფორმაცია სპორტულ ტურზე რეგისტრაციისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ

სპორტულ ტურზე რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი დოკუმენტების წარდგენა:


·      სარეგისტრაციო ანკეტა (შეივსება ადგილზე)  

·      ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა 100) 

·      ფოტოსურათი /ზომა 3 x 4/;

·      პირადობის მოწმობა /ასლთან ერთად/;

·      სპორტულ ტურზე მონაწილეობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი  ქვითარი.