საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-09-02

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

პირადობის მოწმობა (ასლი);

წვევამდელის მოწმობა (ასლი) ვაჟებისათვის;

საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა (ატესტატი);

სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი (ასლი);

ორი ფოტოსურათი (3X4) ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად;

დაბადების მოწმობის ასლი.

 

 

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება ნებისმიერ ბანკში შემდეგი რეკვიზიტების წარდგენით: სახაზინო კოდი :709027289