საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2019-09-12

სპორტის უნივერსიტეტში ადმინისტრაციის ხელძმღვანელის არჩევნები გაიმართა

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი