2017-03-16

ნორმატივები საერთო ფიზიკურ მომზადებაში 2017/2018 სასწ. წელი

ნორმატივები საერთო ფიზიკურ მომზადებაში 2017/2018 სასწ. წელი 

 

სპორტულ ტურზე რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი დოკუმენტების წარდგენა:


·      სარეგისტრაციო ანკეტა (შეივსება ადგილზე)  

·      ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა 100) 

·      ფოტოსურათი /ზომა 3 x 4/;

·      პირადობის მოწმობა /ასლთან ერთად/;

 

·      სპორტულ ტურზე მონაწილეობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი  ქვითარი.

 

რეგისტრაციის საფასურის (10 ლარი) გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერ ბაკში სახაზინო კოდის მეშვეობით: 709027519