2017-08-29

კათედრის დებულება

დამტკიცებულია  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა

 და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის       

 აკადემიური საბჭოს სდომაზე 

 

 

  მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

      კათედრა წარმოადგენს დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ერთეულს უნივესსიტეტის შემადგენლობაში, რომელიც ანგარიშვალდებულია  ფაკულტეტის  საბჭოს წინაშე და  უშუალოდ ექვემდებარება დეკანს.

      კათედრა თავის საქმიანობას წარმართავს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის   წესდების, შინაგანაწესისა და ამ დებულების შესაბამისად.

 

მუხლი 2. დებულების რეგულირების სფერო

2.1 ეს დებულება განსაზღვრავს  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის   კათედრების რაოდენობას,  კათედრების მუშაობის ძირითად მიმართულებებს, კათედრების  გამგეების არჩევის წესსა და მათ უფლება მოვალეობებს.

 2.2   საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში   ფუნქციონირებს  ცამეტი  კათედრა( ექვსი თეორიული   და  შვიდი პრაქტიკული დისციპლინების  კათედრა):  

·         ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიის, მეთოდიკის, მენეჯმენტისა და ისტორიის კათედრა;

·         პედაგოგიკის, ფსიქოლოგიისა და სოციოლოგიის კათედრა;

·         ადამიანის ანატომიის, ფიზიოლოგიის, ბიოლოგიის, ბიოქიმიის კათედრა;

·         სპორტული მედიცინის, სამკურნალო ფიზიკური აღზრდისა და რეაბილიტაციის, ჰიგიენისა და მასაჟის კათედრა;

·          ბიომექანიკისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა

·         ქართული და ინგლისური ენების კათედრა

·         სპორტთამაშების კათედრა- (ფეხბურთი, ჩოგბურთი, ხელბურთი, რაგბი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ჭადრაკი, მაგიდის ჩოგბურთი და მოძრავი თამაშები);

·          ჭიდაობის, ძიუდოსა და ძალოსნობის კათედრა;

·          კრივისა და აღმოსავლური ორთაბრძოლების კათედრა;

·          მძლეოსნობისა და ტანვარჯიშის კათედრა;

·          სპორტის საწყალოსნო სახეების კათედრა

·          სპორტის გამოყენებითი სახეების კათედრა (ტყვიის სროლა, მშვილდოსნობა, ფარიკაობა, თანამედროვე ხუთჭიდი, ცხენოსნობა);

·          სპორტის ზამთრის სახეობების, ალპინიზმის, ტურიზმისა და ველოსპორტის კათედრა;

2.3 აღნიშნულ კათედრებში გაერთიანებული არის საგნობრივ ჯგუფებში შემავალი ყველა მასწავლებელი.

მუხლი 3. კათედრის მიზნები და ამოცანები
                 
 
3.1.სტუდენტის  განვითარებაზე  ორიენტირებული  საგნობრივი  პროგრამებისა  და  შეფასების  სისტემის შექმნა  და  დანერგვა. საგნობრივი ჯგუფის სწავლების კოორდინაცია, რეკომენდაციების შემუშავება.  სწავლა-სწავლების  თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით;

3.2. პროფესორ-მასწავლებლთა   მიერ  აკადემიური  ჯგუფების მიხედვით ჩატარებული მუშაობის  ( შუალედური გამოცდები, ქვიზები, დასკვნითი გამოცდები) დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შეგროვება და შენახვა;

3.3.  პროფესორ-მასწავლებლების ერთმანეთისათვის გამოცდილების გაზიარება და ურთიერთთანამშრომლობის  განვითარება,

3.4. ზრუნვა პროფესორ- მასწავლებების პროფესიული განვითარებისათვის;

3.5.  სამეცნიერო - კვლევითი  საქმიანობის  ეფექტურად  დაგეგმვა  და  განხორციელება;

3.6. მეთოდური და ორიგინალური  სახელმძღვანელოების შექმნა, სხვა სასწავლო რესურსების შერჩევა  და  რეკომენდაციების შემუშავება   ბიბლიოთეკისათვის საჭირო წიგნების შესახებ;

 3.7. პროფესორ -  მასწავლებელთა  ლექციური  და პრაქტიკული  მეცადინეობების მონიტორინგი   და შეფასება.

 3.8. სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება სტუდენტების მონაწილეობითკონფერენციებში, კონკურსებში და შეჯიბრებებში  მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა.

მუხლი 4. კათედრის მუშაობის ძირითადი პრინციპები

4.1 კათედრის სხდომები ტარდება  მინიმუმ თვეში ერთჯერ.   კათედრები განიხილავენ საგნობრივი პროგრამების შესაბამისად სასწავლო რესურსებს, შეფასების კრიტერიუმებ, მინიმალური შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობებს და სხვ.

4.2 ყოველი სემესტრის ბოლოს კათედრის სხდომაზე ხდება საგანმანათლებლო სტანდარტის შესრულების მიმდინარეობის განხილვა. ამ დროს ხდება პრობლემის გამოვლენა და შეფასება.  

 4.3.კათედრა უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება თუ კათედრის სხდომას ესწრება კათედრის წევრთა სრული შემადგენლობის  არანაკლებ  2/3.

4.4. კათედრის სხდომა გადაწყვეტილებას იღებს  დამსწრეტა ხმატა უმრავლესობით. ხმების თანაბარი რაოდენობით გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია კათედრის გამგის ხმა.

მუხლი 5. კათედრის  გამგ

5.1.  კათედრის გამგეს ირჩევენ    მხოლოდ კათედრის წევრები ფარული კენჭისყრით    ოთხი  სასწავლო წლის ვადით ერთი და იმავე პირის არჩევა კათედრის  გამგედ შესაძლებელია ზედიზედ მხოლოდ  ორჯერ (კათედრის გამგეობის კანდიდატი აუცილებლად უდა იყოს კათედრის წევრი).

5.2. კათედრის გამგის წარდგენის უფლება აქვს მხოლოდ კათედრის წევრებს.

5.2. თეორიულ  კათედრებზე  კათედრის  გამგეობის კანდიდატად შეიძლება წარდგენილ იქნას  პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი, პრაქტიკულ კათედრებზე კი აკადემიური წოდების მქონე ნებისმიერი პირი.

 5.3. კათედრის  გამგის ფუნქციებია:

·         კათედრის სამუშაო წლიური გეგმის შედგენა;

·         კათედრის  სხდომის ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება);

·          აკადერმიურ  მეცადინეობებზე  დასწრება  დაკვირვება,  მონიტორინგის მიზნით.

·           კათედრაზე შემავალი პროფესორ - მასწავლებლების შეფასება  მეცადინეობების დასწრებითა და ჩატარებული შიდა და გარე ღონისძიებების მიხედვით. დაკვირვების შედეგებ ანგარიშის სახით წარდგენ კათედრის სხდომაზე.   

 მუხლი 6. დებულებაში ცვლილებების შეტანა

 

დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხდება  უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად, უნივერსიტეტის რექტორის მიერ გამოცემული ბრძანების შესაბამისად.დამტკიცებულია  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა

 და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის      

 აკადემიური საბჭოს სდომაზე