საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

2017-09-13

ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად.

 კონკურსი ცხადდება  2017   წლის  14 სექტემბრიდან. 

საბუთებ მიღება იწარმოებს    2017 წლის  18  სექტემბრიდან  20 ოქტომბრის  ჩათვლით    მისამართზე  თბილისი,  ჭავჭავაძის  გამზირი 49 ,ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე (კანცელარიაშიყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17 საათამდე;

კონკურსი ცხადდება შემდეგ აკადემიურ თანამდებობეზე: 

1.     ასოცირებული  პროფესორი - 1  (ერთიადგილი -  ტანვარჯიში

2.     ასისტენტ პროფესორი    -         3  ადგილი -  ტანვარჯიში

3.     ასისტენტ პროფესორი    -         1 ადგილი - ანატომია

4.     ასისტენტ პროფესორი    -         3 ადგილი - მძლეოსნობა ( მძლეოსნობა - 2ადგილი; საერთო ფიზიკური მომზადება -1 ადგილი)

5.     ასისტენტ პროფესორი    -         1 ადგილი - ფეხბურთი

6.     ასისტენტ პროფესორი    -         1 ადგილი  - მაგიდის ჩოგბურთი

7.     ასისტენტ პროფესორი    -         1 ადგილი - ჩოგბურთი

8.     ასისტენტ პროფესორი    -         1 ადგილი - ხელბურთი

9.     ასისტენტ პროფესორი    -         1 ადგილი - ფარიკაობა

10.  ასისტენტ პროფესორი    -         1 ადგილი - ფრენბურთი

 

ა)ასოცირებული   პროფესორის    თანამდებობაზე     4(ოთხი)   წლის    ვადით    შეიძლება  არჩეულ   იქნეს  დოქტორის  ან  მასთან   გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის  მქონე  პირი, რომელსაც  აქვს  სამეცნიერო-პედაგოგიური   მუშაობის   არა    ნაკლებ   3 წლის  გამოცდილება.  გამოქვეყნებული 

 სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურა  (სახელმძღვანელო;  დამხმარე 

  სახელმძღვანელო; ლექციათა   კურსი; მეთოდური  მითითებები);   ბოლო 5 წლის  განმავლობაში  სამეცნიერო  ჟურნალებში  გამოქვეყნებული  

 სტატიები   და   კონფერენციებში (სიმპოზიუმები/კონგრესები) მონაწილეობა; 

    

ბ)ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე   შეიძლება  არჩეულ  იქნეს დოქტორი ან  მასთან  გათანაბრებული   აკადემიური  ხარისხის მქონე პირი 3 წლის   ვადით

 

 

 კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

 

განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე

პირადობის მოწმობის ასლი;

შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის 

    (დოკუმენტებისასლი;

სამსახურებრივი გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი

      წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობაშრომის წიგნაკის ასლი და სხვ.);

 ე) CV;

სილაბუსი  

ორი ფოტო სურათი (ზომით 3X4);

ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია,

 სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა.

 

კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2017 წლის  30  ოქტომბერს.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ  მისამართზე   .თბილისი,  ჭავჭავაძისგამზირი 49,  პირველ სართულზე  ყოველ სამუშაო დღეს 10 დან 17 საათამდევებგვ. (www.sportuni.ge) საკონტაქტო ტელეფონი - 555  94-24 -04    ნინო ქარუმიძე.