2017-09-21

აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის საყურადღებოდ!

ყურადღება!

გთხოვთ შრომითი ხელშეკრულების გათვალისწინებით სამუშაო საათების დაწყებისა და დასრულების დროს დააფიქსიროთ თქვენი სამსახურში გამოცხადება სკანერზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს აღიქმება სამსახურში გამოუცხადებლობად და უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია იმსჯელებს უნივერსიტეტის შინაგანაწესით (მუხლი 14 (აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის დისციპლინარული პასუხისმგებლობა)

 მუხლი 14. აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის დისციპლინარული პასუხისმგებლობა.

1.      შრომის დისციპლინის დარღვევისათვის გამოიყენება შემდეგი ფორმები:

) შენიშვნა.

) საყვედური პირად საქმეში შეტანით.

) სასტიკი საყვედური.

 

) სამსახურიდან დათხოვნა.