2018-01-12

საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხ პირთა ადგილების თავისუფალი რაოდენობის გამოთვლის წესი

საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხ პირთა ადგილების თავისუფალი რაოდენობის გამოთვლის წესი