2016-09-19

ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასა...

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი ცხადდება 2016 წლის 19 სექტემბერს.


საბუთების მიღება იწარმოებს 2016 წლის   20 სექტემბრიდან  28 ოქტომბრის ჩათვლით  მისამართზე  თბილისი,  ჭავჭავაძის  გამზირი 49 ,ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე (კანცელარიაშიყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17 საათამდე;

კონკურსი ცხადდება შემდეგ აკადემიურ თანამდებობეზე: 

         ასოცირებული პროფესორი  1 (ერთიადგილი - საერთაშორისო სპორტის დიპლომატიური საფუძვლები

           ასისტენტ პროფესორი 1( ერთი) ადგილი - სპეციალობა რაგბი

ასოცირებულ პროფესორად 4  (ოთხი)  წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირირომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

 კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

 

განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე

პირადობის მოწმობის ასლი;

შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტებისასლი;

სამსახურებრივი გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობაშრომის წიგნაკის ასლი და სხვ.);

) CV;

სილაბუსი  

ორი ფოტო სურათი (ზომით 3X4);

ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სიასამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა.

კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2016 წლის  4 ნოემბერს.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ  მისამართზე   თბილისი,  ჭავჭავაძის  გამზირი 49 ,  პირველ სართულზე  ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17საათამდევებგვერდი(www.sportuni.ge) საკონტაქტო ტელეფონი - 555  94-24 -04    ნინო ქარუმიძე