საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

11 მარტი, 2019

პროგრამას "ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში" აკრედიტაცია მიენიჭა

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 7 მარტის N63 გადაწყვეტილების საფუძველზე, უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა.