საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

24 ივნისი, 2019

სპორტის უნიევრსიტეტში წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები გაიმართა

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი - აკადემიური პერსონალი

მწვრთნელთა ფაკულტეტი - აკადემიური პერსონალი

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი - სტუდენტები

მწვრთნელთა ფაკულტეტი - სტუდენტები