საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ბიუჯეტის შედგენის წესი

უკან დაბრუნება

ბიუჯეტის შედგენის წესი