საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ბიბლიოთეკის შესახებ

უკან დაბრუნება

ბიბლიოთეკა არის საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული, რომლის ამოცანას წარმოადგენს წიგნებისა და პუბლიკაციების კოლექციის გამრავლფეროვნება და ლიტერატურის ელექტრონული ვერსიის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ჩვენი ბიბლიოთეკა ღიაა სპორტის უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და თანამშრომლებისათვის და მათ სთავაზობს ბეჭდური და ელექტრონული სახელმძღვანელოების, სამეცნიერო ჟურნალებისა და ნაშრომების ფართო არჩევანს.