არჩევნები

უკან დაბრუნება

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

რექტორის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

განკარგულება N7

არმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების შემაჯამებელი ოქმები

სსიპ "საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის" დაწესებულების საარჩევნო კომისიის განკარგულება N10

ბრძანება 01-15 აკადემიური საბჭოს არჩევნების თარიღის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N8

მწვრთნელთა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის შემაჯამებელი ოქმი

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტის საარჩევნო დებულება