საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

არჩევნები

უკან დაბრუნება

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

რექტორის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

განკარგულება N7

არმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების შემაჯამებელი ოქმები

სსიპ "საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის" დაწესებულების საარჩევნო კომისიის განკარგულება N10

ბრძანება 01-15 აკადემიური საბჭოს არჩევნების თარიღის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N8

მწვრთნელთა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის შემაჯამებელი ოქმი