დებულებები

უკან დაბრუნება

 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფელირების წესი

 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  გაიხსნას  ღვაწლმოსილი და აღიარებული მეცნიერების  სახელობის კაბინეტები

კათედრის დებულება

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება

„საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  აკადემიური წოდების  - „ემერიტუსის მინიჭების  წესი  და  პირობები“

2016-2017 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების სპორტული ტურის დებულება 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება 

ბიბლიოთეკის დებულება 

დაცვისა და უსაფრთხოების განყოფილების დებულება

იურიდიული სამსახურის დებულება

კანცელარიის დებულება

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

ერთინი საგამოცდო ცენტრის დებულება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

გამოცდების ჩატარების ინსტრუქცია

 საგარეო ურთიერთობათა და  განვითარების   სამსახურის დებულება

უცხოელ სტუდენტთა განყოფილების დებულება

საფინანსო სამსახურის დებულება

საქმისწარმოების ერთიანი წესი

წარმომადგენლობითი საბჭოს დ ე ბ უ ლ ებ ა 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია

მოსამზადებელი ცენტრის დებულება

პედაგოგიური ფაკულტეტის დებულება

მწვრთნელთა ფაკულტეტის დებულება

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დებულება

პროგრამის შეფასების კითხვარი

მაგისტრატურის დებულება

საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების, წარდგენისა და შეფასების ინსტრუქცია

სამაგისტრო  ნაშრომის  შესრულების,  წარდგენისა და  შეფასების ინსტრუქცია

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა

სტუდენტთა მობილობის პროცესის ადმინისტრირება   

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმსწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „საბაკალავრო საგანამანთლებლო პროგრამის სტანდარტი“

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის წესი

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

შენობა - ნაგებობების  სახანძრო უსაფრთხოების ზომების ინსტრუქცი

 სპორტისა და კულტურის ცენტრის დებულება

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება