ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

უკან დაბრუნება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

მობილობა

საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმი

სასწავლო პროცესის ხარისხის შეფასების შიდა და გარე მექანიზმები

სტუდენტის სტატუსის შეჩერება, შეწყვეტა

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები

 

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მასწავლებელი)  საბაკალავროო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის რუსულენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) რუსულენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ