საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

უკან დაბრუნება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

მობილობა

საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმი

სასწავლო პროცესის ხარისხის შეფასების შიდა და გარე მექანიზმები

სტუდენტის სტატუსის შეჩერება, შეწყვეტა

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები

 

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მასწავლებელი)  საბაკალავროო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის რუსულენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) რუსულენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ