სწავლება

უკან დაბრუნება

2017-2018 სასწავლო წელის აკადემიური კალენდარი 

2016-2017 სასწავლო წელის აკადემიური კალენდარი 

2015-2016 სასწავლო წელის აკადემიური კალენდარი 

2014- 2015 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისათვის

 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

 

ბაკალავრიატის დებულება

 

მაგისტრატურის დებულება

 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

 

განათლების აღიარების წესი