საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

სწავლება

უკან დაბრუნება

უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლის მიერ 2018 წელს ღია მეცადინეობების ჩატარების გრაფიკი

 

2017-2018 სასწავლო წელის აკადემიური კალენდარი 

2016-2017 სასწავლო წელის აკადემიური კალენდარი 

2015-2016 სასწავლო წელის აკადემიური კალენდარი 

2014- 2015 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისათვის

 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

 

ბაკალავრიატის დებულება

 

მაგისტრატურის დებულება

 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

 

განათლების აღიარების წესი