საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ბრძანებები

უკან დაბრუნება

ბრძანება 02-115 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრისათვის აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო სარგოს დამტკიცების შესახებ

 

ბრძანება 01-31 სპორტის უნივერსიტეტის მისიისა და სტრატეგიული განვითარების გეგმის მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება 01-27 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისათვის საკონკურსო კრიტერიუმების განსაზღვრის შესახებ

2019-2020 წლისათვის საერთო ფიზიკური მომზადებისათვის(შიდა ტური)აბიტურიენტების რეგისტრაციის ვადებისა და გამოცდების დანიშვნის შესახებ "

ბრძანება 01-06 "ავტორიზაციის სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების კითხვარის მომზადების საკოორდინაციო ჯგუფის შექმნის შესახებ"

ბრძანება 01-45 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 4 ივლისის N 01/40 ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ.“  ოქმი

ბრძანება 01-40   საქართველოს ფიზიკური  აღზრდისა  და  სპორტის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში     აკადემიურ თანამდებობებზე   კონკურსის გამოცხადების   შესახებ 

ბრძანება N01-28 აკადემიური თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

ბრძანება 01-72 შინაგანაწესში, აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის წესში ცვლილების/დამატებების შეტანის და აკადემიური პერსონალის აფილირების წესის დამტკიცების შესახებ 

ბრძანება 01-68 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების ბაზაზე თბილისის, მცხეთა-მთიანეთის და შიდა ქართლის საჯარო სკოლების ფიზიკური აღზრდისა დ სპორტის მასწავლებელთა გადამზადების ტრენინგების ჩატარების შესახებ

ბრძანება 01-67 სსიპ-  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ ღია კონკურსში  გამარჯვებული აკადემიური პერსონალის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება N01-60 აკადემიური თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

ბრძანება N01-59 2017-2018 სასწავლო წლისათვის სსიპ-საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  საერთო სამაგისტრო გამოცდის  ტესტის ტიპის მიხედვით  მაგისტრატურის პირველ კურსზე ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 01-56 საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მოწვეული პროფესორ - მასწავლებელთა   საათობრივი ანაზღაურების და ტარიფების განსაზღვრის შესახებ 

ბრძანება N01-55 2017-2018 სასწავლო წლისათვის სსიპ-საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ბაკალავრიატის პირველ კურსზე სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ 

ბრძანება  01-54საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტის    2017-2018 საწავლო წლის  პირველი  სემესტრისათვის  აკადემიური პერსონალის  საშტატო განრიგისა და სახელფასო სარგოს დამტკიცების შესახებ. 

 ბრძანება 01-48

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი # 1 - 22 ივნისი  2017 წელი

ბრძანება N01-28 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2017 წლის 5 მაისს გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის შედეგების შემაჯამებელი კომისიის შექმნის შესახებ 

ბრძანება N01-29 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტის მოქმედი აკადემიური საბჭოს 2 წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება N01-13 საქართველოს ფიზიკური აღზრდის და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო   უნივერსიტეტი    დისციპლინური  კომისიის შემადგენლობის  დამტკიცების შესახებ

 ბრძანება N01-12 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტის    2016-2017 საწავლო წლის  მეორე  სემესტრისათვის  აკადემიური პერსონალის  საშტატო განრიგისა და სახელფასო სარგოს დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N01-12 (1) საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტის    2016-2017 საწავლო წლის  მეორე   სემესტრისათვის  ადმინისტრაციიული პერსონალის  საშტატო განრიგისა და სახელფასო სარგოს დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 01-67 სპორტის უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის შესახებ.  დანართი

ბრძანება 01-59 ვლადიმერ ბოჟაძის, ედუარდ ფეროიანის და ნინო ძაგანიას ქ. სანქტ-პეტერბურგში მივლინების შესახებ

ბრძანება 01-57 ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ ღია კონკურსში გამარჯვებული აკადემიური პერსონალის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება 01-56 ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ ღია კონკურსში გამარჯვებული აკადემიური პერსონალის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება 01-51 სტუდენტური თვითმმართველობის მეორე არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება 01-46 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტთა გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 01-46 სსიპ-საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთო ფიზიკურ მომზადებაში გამოცდების ჩამატარებელი კომისიის შესახებ

ბრძანება 01-44 ვლადიმერ ბოჟაძის და ვასილ ლიპარტელიანის ქ.კიევში მივლინების შესახებ

ბრძანება 01-44 2019-2020 სასწავლო წლისათვის აბიტურიენტთა საბუთების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება 01-42 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტთა გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის შესახებ 

ბრძანება 01-34 აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება 01-03 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიის, მეთოდიკის, მენეჯმენტისა და ისტორიის კათედრის პროფესორის შოთა ბუაძისთათვის ემერიტუსის წოდების მინიჭებისა და დაკავებული აკადემიური თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 ბრძანება 02-08 პლაგიატთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N 01-70 სსიპ „საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის“  2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N01-66 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 22 ოქტომბრის 01-59 ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N01-54 აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ

ბრძანება N01-53 ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისათვის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი) დატვირთვისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 01-37 შიდა მობილობის შესახებ

ბრძანება 02-25 ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

ბრძანება 01-25 ხარიხსის უზრუნველყოფის სამსახურის არჩევნების შესახებ

ბრძანება 01-24 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნების შესახებ

ბრძანება 01-23 ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება 01-19 რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება 01-18 წარმომადგენლობითი საჭოს არჩევნების შესახებ

ბრძანება N01-11 უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 01-06 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  არჩევნების დანიშვნის შესახებ 

 ბრძანება N01-03 სსიპ "საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის" ფაკულტეტების საბჭოს წევრთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება N01-02 სსიპ "საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის" ფაკულტეტის საბჭოების არჩევნების თარიღის და ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება N 01-01 სსიპ 'საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახლემწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის" ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის და სასწავლო უნივერსიტეტის საარჩევნო დებულების დამტკცების შესახებ 

ბრძანება საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა თვითმმართველობის  არჩევნების გამოცხადების შესახებ

ბრძანება N 01-20 აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ

ბრძანება     03-18/ სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება N01-17 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საშტატო განრიგისა და სახელფასო სარგოს დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივრსიტეტის რექტორის 2014 წლის 11 ივნისის N01/10 ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება საქართველოს      ფიზიკური  აღზრდისა  და  სპორტის   სახელმწიფო  სასწავლო   უნივერსიტეტის რექტორის    2014 წლის 11 ივნისის  N 01/10  ბრძანებით      გამოცხადებული აკადემიური    თანამდებობის    დასაკავებელი   კონკურსის    შედეგების დამტკიცების   შესახებ.

ბრძანება N01-07 საქაქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2014წლის 14 მარტის N01/04 ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის 14 მარტის N01/04  ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 01-96 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების შემაჯამებელი დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ