საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და  სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის   წესდება (ჩასწორებული ვერსია)