/ სტუდენტებისთვის / სწავლის საფასური და გადახდის პირობები

სწავლის საფასური და გადახდის პირობები

  1. უნივერსიტეტში სწავლის საფასური განისაზღვრება სემესტრული გადასახადით. საგანმანათლებლო პროგრამის პირველ (ბაკალავრიატი) და მეორე (მაგისტრატურა) საფეხურზე გადასახადი შეადგენს 1125 ლარს;
  2. მასწავლებლის მომზადების პროგრამის წლიური საფასური შეადგებს 1850 ლარს;
  3. სახელმწიფო გრანტით ნაწილობრივი დაფინანსების მქონე სტუდენებმა სახელმწიფო დაფინანსებასა და სწავლის   საფასურს შორის სხვაობა უნდა დაფაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის დადგენილ ვადებში;
  4. სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია უნაღდო ანგარიშსწორებით ნებისმიერ ბანკში და მის ფილიალში. ასევე სწრაფი ჩარიცხვის აპარატების მეშვეობით სახაზინო კოდზე 709027289.