კვლევითი საქმიანობის წახალისების მხარდაჭერისა და დაფინანსების-წესი
აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმინობის და პროფესიული თვითშეფასების ანგარიში
უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევით/სახელოვნებოშემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვისა და ჩართვის სტრატეგია
უნივერსიტეტის კვლევითი საქმიანობის ხარისხისა და პერსონალის კვლევითი პროდუქტიულობის შეფასების წესი
მიმდინარე და/ან დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევითი შემოქმედებითი საქმიანობის პროექტების მოკლე აღწერები (დეპარტამენტების/ ფაკულტეტების) მიხედვით
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ყოველწლიური ანგარიშები
მიმდინარე გრანტები
განხორციელებული კვლევები
კონფერენციები
გამოცემები