აკადემიური საბჭო
წარმომადგენლობითი საბჭო
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი