პერსონალის მართვის პოლიტიკა
აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსი
მისაღები ტურის დებულება
აკადემიური წოდების ემერიტუსის მინიჭების პირობები
სტუდენტთა შეფასებისა და კრედიტების მინიჭების წესი
სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება
აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობა
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დაფინანსების წესი
აკადემიური და საათობრივი ანაზღაურების წესითმოწვეული პერსონალის მიერ ჩატარებული ლექცია, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მუშაობის მონიტორინგის, შედეგებზე რეაგირების და გაუმჯობესების წესი
სტუდენტთა მისაღები კონტიგენტის დაგეგმვა და მათი ჩარიცხვის წესი
აკადემიური პერსონალის ზღვრული დატვირთვის სქემის შემუშავების მეთოდოლოგია
სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია
სასწავლო ცხრილის დაგეგმვის და მონიტორინგის წესი
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია
სტუდენტთა შეფასების სისტემა (GPA)
სტუდენტთა შეფასების სისტემა
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიხსნას ღვაწლმოსილი და აღიარებული მეცნიერების სახელობის კაბინეტები
სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფელირების წესი
სტიპენდიების დანიშვნის წესი
სტრატეგიული განვითარების და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმები
აკადემიური და საათობრივი ანაზღარების წესით მოწვეული პერსონალის მიერ ჩატარებული ლექცია, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მუშაობის მონიტორინგის, შედეგებზე რეაგირების და გაუმჯობესების წესი
სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია
აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი
საარჩევნო დებულება
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა
სამეცნიერო საქმიანობის ორგანიზებისა და შეფასების წესი
სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, წარდგენისა და შეფასების ინსტრუქცია
საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების, წარდგენისა და შეფასების ინსტრუქცია
მაგისტრატურის დებულება
საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, განვითარების მეთოდოლოგია და გაუქმების წესი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება
სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება
საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახურის დებულება
სამეცნიერო კვლევითი სამსახურის დებულება
ბიბლიოთეკის დებულება
საგამოცდო ცენტრის დებულება
სპორტისა და კულტურის სამსახურის დებულება
ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის - ფაკულტეტის დებულება
საფინანსო და შესყიდვების დეპარტამენტის დებულება
იურიდიული სამსახურის დებულება
საქმისწარმოების სამსახურის დებულება
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება
დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის დებულება
მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება
კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრის დებულება
ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო
საქმისწარმოების ერთიანი წესი
მართვის ორგანობეში არჩევის წესი