/ სიახლე / ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების და დროებითი კომისიის შექმ...