/ კვლევა / მიმდინარე გრანტები
კვლევითი საქმიანობის წახალისების მხარდაჭერისა და დაფინანსების-წესი
აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმინობის და პროფესიული თვითშეფასების ანგარიში
უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევით/სახელოვნებოშემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვისა და ჩართვის სტრატეგია
უნივერსიტეტის კვლევითი საქმიანობის ხარისხისა და პერსონალის კვლევითი პროდუქტიულობის შეფასების წესი
მიმდინარე და/ან დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევითი შემოქმედებითი საქმიანობის პროექტების მოკლე აღწერები (დეპარტამენტების/ ფაკულტეტების) მიხედვით
სამეცნიერო კვლევითი სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
მიმდინარე გრანტები
განხორციელებული კვლევები
კონფერენციები
გამოცემები

მიმდინარე გრანტები

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებული შიდა საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა კვლევითი პროექტი: ქართველ ძიუდოისტთა ფუნქციონალური შესაძლებლობების შეფასება;

პროექტის კონცეფციას წარმოადგენს ძიუდოს, როგორც სპორტის სამეცნიერო დარგის განვითარება.

პროექტის მიზანია ქართველ ძიუდოისტთა ფუნქციონალური შესაძლებლობების შეფასება.

კვლევითი პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2021 წლის ივნისი -  2023 წლის ივნისი.