/ სიახლე / ყურადღება!...

ყურადღება!

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2021 წლის 8 იანვრიდან აცხადებს კონკურსს  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და  სამაგისტრო  პროგრამების შემდეგ სპეციალობებზე:

  

1.სპორტული ღონისძიებების მართვა -   პროფესორი- 1  (ერთისაშტატო  ერთეული;   

2.სპორტის ეკონომიკა, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა  ასოცირებული პროფესორი  - 1 (ერთისაშტატო  ერთეული; 

3.ლიდერობა - ასოცირებული პროფესორი  - 1 (ერთისაშტატო  ერთეული   

4.ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი სპორტში, სტრატეგიული მენეჯმენტი – ასოცირებული პროფესორი  - 1 (ერთისაშტატო  ერთეული

5.ბიზნესი და სპორტი, ბიზნესის საფუძვლები - ასოცირებული პროფესორი  - 1 (ერთისაშტატო  ერთეული;  

6.სპორტის მარკეტინგი, სპორტული ღონისძიებების მართვა ასისტენტ პროფესორი  - 1 (ერთისაშტატო  ერთეული;  

 

საკონკურსო თანამდებობაზე არჩევის წინაპირობები

 • პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი რომელსაც აქვს სამეცნიერო პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლიანი გამოცდილება. პროფესორის აკადემიურ  თანამდებობაზე  გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის უფლება მიენიჭება იმ პირს, რომელიც დააგროვებს: მინიმუმ 180 ქულას, სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 28 თებერვლის N01-27 ბრძანებით დამტკიცებული „საკონკურსო კრიტერიუმები აკადემიური პერსონალისათვის“ შესაბამისად.
 • სოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე 4 (ოთხი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება.

ასოცირებული პროფესორის  აკადემიურ  თანამდებობაზე  გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის უფლება მიენიჭება იმ პირს, რომელიც დააგროვებს: მინიმუმ 120 ქულას, სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 28 თებერვლის N01-27 ბრძანებით დამტკიცებული „საკონკურსო კრიტერიუმები

აკადემიური პერსონალისათვის“ შესაბამისად:

 

 • ასისტენტ პროფესორის აკადემიურ  თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი 3 წლის ვადით.

ასისტენტ პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის უფლება მიენიჭება იმ პირს, რომელიც დააგროვებს: − მინიმუმ 80 ქულას, სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 28 თებერვლისN01-27 ბრძანებითდამტკიცებული „საკონკურსო კრიტერიუმები აკადემიური პერსონალისათვის“ შესაბამისად:

    კონკურსში  მონაწილე კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე კონკურსში მონაწილეობის მიღების თაობაზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის   ასლი;
 • CV
 • დიპლომის ასლი;
 • სამეცნიერო ხარისხის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის  დედანი, სათანადოდ  დამოწმებულ   ასლთან  ერთად;
 • ორი ფოტოსურათი 3X4;
 • სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი, რომლის წაყვანასაც გეგმავს კონკურსანტი სასწავლო უნივერსიტეტში, წარმოდგენილ იქნას ელექტრონული   ვერსია (ელექტრონული ვერსია შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნას დისკით ან გამოგზავნილი იქნას უნივერსიტეტის ელექტრონულ მისამართზე: info@sportuni.ge.)
 • ბოლო 5 წელიწადში განხორციელებული კვლევითი სამუშაოების ანოტაცია და გამოქვეყნებული  შრომების  ნუსხა
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 

საბუთები მიღება  დაიწყოს გამოცხადებიდან ერთი თვის შემდეგ, 2021 წლის 8 თებერვლიდან  -  2021 წლის 22  თებერვლის  ჩათვლით, ყოველდღე  10:00-დან 15:00 საათამდე უნივერსიტეტის კანცელარიაში და/ან უნივერსიტეტის ელექტრონულ მისამართზე: info@sportuni.edu.ge.)

საბუთების განხილვა მოხდეს 2021 წლის 23 თებერვლიდან  1 მარტის ჩათვლით.

კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდეს 2021  წლის 2 მარტს  შესაბამისი საკონკურსო კომისიის საინფორმაციო დაფასა და უნივერსიტეტის ვებგვერდზე:  Sportuni.edu.ge.

კონკურსში გამარჯვებულ პირებთან შრომითი ხელშეკრულებები გაფორმდება 2021 წლის 15 მარტიდან.

კონკურსანტს  უფლება  აქვს  კონკურსის   შედეგების  გამოქვეყნებიდან    2 დღის   განმავლობაში   შეიტანოს   განცხადება/საჩივარი   საკონკურსო   კომისიაში. ამ  ვადის გასვლის   შემდეგ   საჩივარი  არ  მიიღება.

 

     საკონტაქტო    ტელეფონი : 225 00 40